تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

در این واحد، مطالعات و آزمون خطاها جهت یافتن روش تولید مناسب زیر نظر مدیر تحقیق و توسعه تا حصول روش تولید مناسب صورت می گیرد. پس از یافتن روش تولید مناسب، مستندات لازم جهت فرآیند تولید تهیه می شود. همچنین این واحد تعیین می نماید که باید چه آزمایشاتی جهت اعتبار بخشی و تبدیل محصول به یک استاندارد معتبر، روی محصول انجام شود. پس از اینکه مشخص شد که چه آزمایشاتی و با چه روش هایی باید روی محصول انجام شود، اقدامات لازم برای تهیه مستندات لازم جهت فرآیند آنالیز و کنترل کیفیت را انجام شده و در صورت لزوم روش های آنالیز معتبر سازی (Validation) یا صحه گذاری (Verification) می شوند.

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود