واژه نامه

واژه نامه

تعریف این اصطلاحات ممکن است در این فصل با فصول دیگر USP متفاوب باشد.
کالیبراسیو : عملی یه تحت شرایط خاص در اولین قدم، بین مقادیر کمّی که با عدم قطعیت اندازه گیری که توسط استاندارد های اندازه گیری ایجاد شده اند و مقدار نمایش داده شییده ( Corresponding Indications ) به همراه عدم قطعیت اندازه گیری مربوطه ارتباط برقرار می کند در قدم دوم، از مقایسه این اطلاعات برای دست یابی به یک نتیجه اندازه گیری استفاده می یند دقت کنید یه:
1. کالیبرا سیو ممکن است با یک عبارت، تابع کالیبراسیون ، نمودار کالیبراسیون ، منحنی کالیبراسیون یا جدول کالیبراسیون بیان شود در بعضی موارد ممکن است شامل یک تصحیح عدد به صورت جمعی یا مضربی با در نظر گرفتن عدم قطعیت اندازه گیری نیز باشد.

جهت ادامه مطالعه مقاله می توانید فایل پیوست شده را دانلود کنید.

( مقاله)

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود